Welke verzuimtaken kunnen wij voor u uitvoeren?


  • Verzorgen van casemanagement (opzetten en uitvoeren van het individuele re-integratieproces inclusief het opstellen van het Plan van Aanpak, voortgangsrapportages en bijstellingen conform de wetgeving)Schrijven van contracten
  • het begeleiden van het individuele verzuimproces; indien nodig wordt geadviseerd om een medisch adviseur in te schakelen
  • tussentijdse toetsing van uw re-integratiedossier (beoordelen op basis van de Wet Verbeterde Poortwachter)
  • onderzoeken van de mogelijkheden van vergoeden van kosten door derden (funding) en de aanvraag hiervan regelen
  • afspraken maken namens de werkgever met interventiebedrijven (b.v. trainingscentra, re-integratiebedrijven, etc) en bewaken van deze interventies (o.a. kwaliteit en tijdspad)
  • adviseren van concrete re-integratieactiviteiten
  • individuele begeleiding geven bij het heroriënteren op arbeidsmogelijkheden van werknemers die (dreigen) vast (te) lopen in de eigen functie.
  • adviseren over het inzetten van re-integratie- en diagnostische instrumenten
  • deelname aan het sociaal medisch team