Alle berichten van Karin Raaijmakers

Over Ons, Karin Raaijmakers

Karin Raaijmakers is de drijvende kracht achter Raaijmakers Procesadvies. In de loop der jaren heeft zij een netwerk opgebouwd van specialisten zoals organisatieadviseurs, trainers, personeelsmanagers, coaches en re-integratiedeskundigen. Na haar afstuderen in 1982 is ze gaan werken in de hectische wereld van het uitzendwezen. Vervolgens heeft ze zich gericht op de begeleiding en bemiddeling van mensen met een zeer grote afstand tot ...Volledig Bericht

Privacy Reglement

Raaijmakers Procesadvies Ingangsdatum: 22 mei 2018. Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Raaijmakers Procesadvies. Begrippen Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken verstrekken ...Volledig Bericht

Wanneer schakelt u de Procesadviseur in?

In principe kunt u ons op ieder moment in een ziekteverzuimtraject inschakelen, maar als de volgende situaties u bekend voorkomen is inschakeling een must: Mijn werknemer verzuimt veelvuldig voor korte tijd. Wat kan ik hiertegen ondernemen? De Bedrijfsarts heeft een dure training geadviseerd voor mijn zieke werknemer. Ben ik verplicht dit advies op te volgen? Mijn werknemer is zelf niet ziek, maar kan/wil niet komen werken ...Volledig Bericht

Wat is de rol van de Casemanager bij verzuim?

De Casemanager adviseert, begeleidt en ondersteunt de werkgever bij (dreigend) langdurig verzuim. Onze inspanningen zijn erop gericht om het verzuim zo kort mogelijk te houden, de kosten te beperken en sancties van het UWV te voorkomen. Wij verzorgen voor u de opbouw van een betrouwbaar re-integratiedossier en zijn de centrale schakel in het veld met vele spelers.   ...Volledig Bericht

Welke verzuimtaken kunnen wij voor u uitvoeren?

verzorgen van casemanagement (opzetten en uitvoeren van het individuele re-integratieproces inclusief het opstellen van het Plan van Aanpak, voortgangsrapportages en bijstellingen conform de wetgeving) het begeleiden van het individuele verzuimproces; indien nodig wordt geadviseerd om een medisch adviseur in te schakelen tussentijdse toetsing van uw re-integratiedossier (beoordelen op basis van de Wet Verbeterde Poortwachter) onderzoeken van de mogelijkheden van vergoeden van kosten door derden (funding) en de aanvraag ...Volledig Bericht

Wat kost verzuim?

Ziekteverzuim kost een organisatie altijd geld. Belangrijkste vraag is echter: Hoeveel? De directe verzuimkosten bestaan uit o.a. de verplichte loondoorbetaling voor de eerste twee ziektejaren het inhuren van een bedrijfsarts voor de verzuimbegeleiding kosten van interventies die tot sneller herstel leiden De indirecte verzuimkosten zijn niet zo makkelijk te berekenen. Toch geven ze een grote druk op het bedrijfsresultaat. Het gaat hierbij om: bedrijfskosten ...Volledig Bericht

BESPAAR TIJD EN KOSTEN MET EEN EFFICIENTE VERZUIMAANPAK

Als je met mensen werkt, is ziekteverzuim niet te voorkomen. Dat verzuim altijd geld kost, mag duidelijk zijn. Ziekte kan een oorzaak zijn van verzuim, maar verzuim wordt niet altijd veroorzaakt door ziekte. Raaijmakers Procesadvies hanteert bovenstaande stelling als uitgangspunt in haar dienstverlening. Wij zien verzuim als een keuze! Een keuze van uw werknemer, maar ook een keuze van u, als werkgever. ...Volledig Bericht

RE-INTEGRATIE EN OUTPLACEMENT

Ziekte, disfunctioneren en reorganisatie kunnen ertoe leiden dat het niet langer mogelijk is om een werknemer binnen de onderneming te laten werken. Als die conclusie is getrokken, is dit voor de betrokken werknemer en zijn omgeving meestal het begin van een enerverende periode. Een heleboel zaken die bij werk horen, zoals de bekende werkroutine, contacten met collega’s en zekerheid van inkomen, komen ineens op ...Volledig Bericht

MAATWERK

Raaijmakers Procesadvies biedt u advies, consultancy en training op het brede gebied van mens – arbeid – gezondheid. Wij kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen bij het vormgeven van beleid en het klaarstomen van uw organisatie om het gekozen beleid uit te voeren. Wij kunnen uw HR professionals hulp bieden bij de uitvoering van hun taken op het gebied van verzuim en re-integratie. ...Volledig Bericht

KOSTEN

Raaijmakers Procesadvies werkt op maatwerkbasis. De betaling is op basis van een vooraf afgesproken uurtarief of productprijs. Per opdracht bepaalt u welke taken u door de Procesadviseur wilt laten uitvoeren. U bent dus niet gebonden aan totaalpakketten, minimale afname of abonnementskosten. Alleen de daadwerkelijk geleverde diensten worden aan u doorberekend met een regelmatige facturering. ...Volledig Bericht